Warren, Ohio

President Vice President
Kitsa Aivazis Rita Antonas
   
   
   
Secretary Treasurer
Christina Kapolis Maria Anagnostou